Dariusz Michalczewski ostatecznie wygrywa z firmą FoodCare w Sądzie Najwyższym – prawa do oznaczenia „TIGER” należały i nadal należą tylko do Michalczewskiego.

Sąd Najwyższy w Warszawie wydał wyrok w kluczowym procesie o prawo do
używania oznaczenia TIGER, który toczył się pomiędzy Dariuszem Michalczewskim, a
spółką FoodCare. Sąd Najwyższy jednoznacznie potwierdził, że prawo do korzystania z
oznaczenia TIGER dla napojów energetycznych ma wyłącznie Dariusz Michalczewski lub
podmioty przez niego upoważnione. FoodCare nie ma prawa także do używania
oznaczenia BLACK TIGER. Ponadto Sąd Najwyższy stwierdził, że korzystając z
oznaczenia TIGER dla napojów energetyzujących po rozwiązaniu umowy z FoodCare
przez Dariusza Michalczewskiego i Fundację „Równe Szanse”, spółka Wiesława
Włodarskiego popełniła czyny nieuczciwej konkurencji, w szczególności naruszyła dobre
obyczaje w obrocie gospodarczym. Na podstawie podpisanej w 2010 r. umowy z Fundacją
Darka Michalczewskiego „Równe Szanse” oraz Dariuszem Michalczewskim to Spółki z
Grupy Maspex posiadają wyłączną licencję na korzystanie z oznaczenia TIGER i są
odpowiedzialne za zapewnienie produkcji, dystrybucji i promocji napojów
energetycznych pod nazwą TIGER.
Wczoraj Sąd Najwyższy oddalił w całości skargę kasacyjną spółki FoodCare i wydał
ostateczny wyrok potwierdzający, że prawo do oznaczenia TIGER na rynku napojów
energetycznych posiada wyłącznie Dariusz Michalczewski. Wyrok Sądu Najwyższego
jednoznacznie potwierdza, że po rozwiązaniu umowy licencyjnej ze spółką FoodCare przez
Fundację „Równe Szanse” oraz Dariusza Michalczewskiego, wygasły wszelkie podstawy dla
FoodCare do korzystania z oznaczenia TIGER na rynku energetyków. Takich podstaw nie ma
także do korzystania z oznaczenia BLACK TIGER. Wskutek wyroku Sądu Najwyższego na
korzyść Dariusza Michalczewskiego i Jego Fundacji zostały utrzymane w mocy zakazy dla
spółki FoodCare dotyczące m.in. sprzedaży i reklamy napojów z oznaczeniem TIGER. Wyrok
Sądu oznacza, że ostatecznie spółce FoodCare zakazane zostało korzystanie z oznaczenia
TIGER na rynku napojów energetyzujących.
W swoim uzasadnieniu Sąd podał m.in., że to Dariusz Michalczewski jako pierwszy
rozpoczął używanie oznaczenia „TIGER” na rynku energetyków i wyłącznie Jemu przysługuje
prawo do „powszechnie znanego znaku towarowego” TIGER na tym rynku, a prawo do tego
znaku w żadnym zakresie nie przysługuje spółce FoodCare. Ponadto Sąd Najwyższy stwierdził,
że korzystając z oznaczenia TIGER dla napojów energetyzujących po rozwiązaniu umowy z
FoodCare przez Dariusza Michalczewskiego i Fundację „Równe Szanse”, FoodCare popełnił
czyny nieuczciwej konkurencji, w szczególności naruszył dobre obyczaje w obrocie
gospodarczym. Sąd Najwyższy uznał także, że oznaczenie „TIGER” od początku należało do
Dariusza Michalczewskiego – że to on go używał „za pośrednictwem” producenta napoju –
FoodCare, który korzystał w określonym czasie z oznaczenia „TIGER” jedynie w sposób
zależny, na podstawie praw i zgody Dariusza Michalczewskiego. Nie mógł więc z tego tytułu
nabyć żadnych praw. Prawa do oznaczenia „TIGER” należały i nadal należą do Dariusza
Michalczewskiego.
„Prawie 10 lat walki i wielka spektakularna wygrana – wyrok Sądu Najwyższego jest
ostateczny i nokautujący dla FoodCare. Sąd jednoznacznie potwierdził, że prawo do oznaczenia
TIGER dla napojów energetycznych należy do mnie. I od tego wyroku nie ma odwołania.
Warto było walczyć i się nie poddawać” – podsumował Dariusz Michalczewski.
„Wyrok kończący długoletni spór potwierdza przyjęte w tej sprawie od początku
założenie, że zasadna i celowa jest kumulatywna ochrona w systemie własności intelektualnej.
Firma FoodCare dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji naruszając dobre obyczaje i
postanowienia zawartej umowy. Dariusz Tiger Michalczewski uzyskał również samodzielnie
prawo do znaku powszechnie znanego, na podstawie używania znaku przez osobę trzecią za
zgodą uprawnionego. FoodCare nie mógł więc uzyskać żadnych praw do znaku „TIGER”, a co
więcej nie może korzystać z innych znaków zawierających taki element”. – powiedział
reprezentujący Dariusza Michalczewskiego adw. prof. Paweł Podrecki z Kancelarii
Traple Konarski Podrecki.
Spór dotyczący oznaczenia TIGER rozpoczął się w 2010 roku, kiedy to Fundacja
„Równe Szanse” oraz Dariusz Michalczewski rozwiązali umowę licencyjną ze spółką
Foodcare, wskutek czego wygasło upoważnienie dla tej spółki do korzystania z oznaczenia
TIGER oraz pozostałych dóbr niematerialnych Dariusza Michalczewskiego. Powodem
rozwiązania zawartej na 50+50 lat umowy było niewywiązywanie się przez Foodcare z
przewidzianych w niej obowiązków, a w szczególności zaprzestanie płacenia Fundacji
należnego wynagrodzenia z tytułu licencji na używanie oznaczenia TIGER.
Umowa między stronami kompleksowo regulowała zasady korzystania przez spółkę
FoodCare z oznaczenia TIGER oraz innych dóbr z nim związanych, należących do Dariusza
Michalczewskiego, tj. m.in. jego pseudonimu sportowego Tiger, znaków towarowych
słownych i słowno-graficznych zarejestrowanych na jego rzecz, a także jego wizerunku.
Zgodnie z umową dobra te mogły być wykorzystywane przez spółkę FoodCare w czasie
trwania umowy wyłącznie za wynagrodzeniem i na zasadach określonych w kontrakcie.
Pomimo rozwiązania umowy spółka FoodCare nadal prowadziła sprzedaż i reklamę produktów
z oznaczeniem TIGER, a także BLACK TIGER oraz wykorzystywała skojarzenia z
oznaczeniem TIGER w reklamie swojego nowego produktu energetyzującego.
Już w styczniu 2011 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał postanowienie, które
następnie utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny, zakazujące spółce FoodCare wprowadzania do
obrotu i reklamy napojów z oznaczeniem TIGER. Oznaczało to, że na czas trwania procesu
spółka FoodCare miała zakaz wprowadzania do obrotu i reklamy wszystkich energetyków
zawierających oznaczenia: „Tiger”, „Black Tiger”, „Tiger Vit” lub jakiekolwiek inne
oznaczenie z elementem „TIGER”, niezależnie od sposobu jego przedstawienia. W marcu 2016
roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok na korzyść Dariusza Michalczewskiego i
Fundacji, który został utrzymany wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 5 marca 2018, a wczoraj
potwierdzony ostatecznie wyrokiem Sądu Najwyższego.
W chwili obecnej, na podstawie podpisanej w 2010 r. umowy z Fundacją „Równe
Szanse” oraz Dariuszem Michalczewskim, spółki z Grupy Maspex posiadają wyłączną licencję
na korzystanie m.in. z oznaczenia TIGER i pseudonimu Dariusza Michalczewskiego „Tiger”,
znaków towarowych z określeniem „Tiger”, a także do wykorzystywania wizerunku Dariusza
Michalczewskiego. Spółki z Grupy Maspex odpowiedzialne są za zapewnienie produkcji,
dystrybucji i promocji produktów będących efektem tej współpracy.

INFORMACJE DODATKOWE
Dariusz Michalczewski pseudonim „TIGER” – urodzony w 1968 r. w Gdańsku
polski bokser. Wielokrotny mistrz świata federacji WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej
oraz WBO w kategorii junior ciężkiej oraz mistrz Europy amatorów w kategorii półciężkiej.
Niepokonany bokser utrzymujący mistrzowski pas nieprzerwanie przez kilkanaście lat.
Powszechnie znany i rozpoznawalny pod pseudonimem sportowym (tzn. wywodzącym się z
jego działalności sportowej) „TIGER”, posługujący się tym pseudonimem od wielu lat w
prowadzonej działalności sportowej, gospodarczej i charytatywnej. Karierę sportową rozpoczął
w wieku 12 lat. Jako amator odbył 150 walk bokserskich, z czego w 139 zwyciężył, w tym 89
przez nokaut.