Walka o Tigera

Okres kariery sportowej Dariusza TIGERA Michalczewskiego
Okres Data Zdarzenie
1999-2003 16 września 1991 Dariusz Michalczewski debiutuje na zawodowym ringu.

Podczas zwycięskiej walki z późniejszym mistrzem świata w wadze średniej Michaelem Löwe zyskuje pseudonim TIGER, którym posługuje się później przez całą karierę sportową, a także po jej ukończeniu.

22 maja 1993 Dariusz Michalczewski mistrzem organizacji IBF w kategorii półciężkiej
10 września 1994 Dariusz Michalczewski mistrzem świata organizacji WBO w kategorii półciężkiej
17 grudnia 1994 Dariusz Michalczewski mistrzem świata organizacji WBO w kategorii junior ciężkiej
13 czerwca 1997 Dariusz Michalczewski mistrzem świata organizacji WBA i IBF w kategorii półciężkiej; jako pierwszy bokser w historii unifikuje pasy WBA, IBF,WBO.
21 kwietnia 1999 Dariusz Michalczewski zgłasza do Urzędu Patentowego znak słowno-graficzny TIGER (Z.200842 /R.145637)
2002 Organizacja WBO ogłasza Dariusza Michalczewskiego ”Championemwszechczasów”
maj 2003 Dariusz Michalczewski zakłada Fundację „Równe szanse”, której głównym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz opieka nad młodymi bokserami (promocja sportu, w szczególności boksu). Fundacja udziela stypendia z każdej dyscypliny sportowej, które dedykowane są dzieciom i młodzieży. Fundacja organizuje oraz finansuje także wyjazdy na kolonie i obozy, zarówno w kraju, jak i zagranicą.
Okres współpracy Dariusza TIGERA Michalczewskiego ze spółką FoodCare Sp. z o.o.
Okres Data Zdarzenie
2003-2010 lipiec 2003 Dariusz Michalczewski ps. „Tiger” zawiera z Gellwe Sp.z o.o. (obecnie FoodCare sp. z o.o.), , pierwszą umowę promocyjną i udziela zgody na wykorzystanie swojego pseudonimu TIGER, znaku towarowego TIGER oraz swojego wizerunku na opakowaniach napojów energetyzujących. Wynagrodzeniem Dariusza Michalczewskiego ma być procent przychodów ze sprzedaży napojów „wykorzystujących na opakowaniach wizerunek Promotora bądź pseudonim TIGER”.
2003 W oparciu o umowę zawartą z Dariuszem Michalczewskim ps. „Tiger”, spółka Gellwe wprowadza na rynek napój energetyzujący o nazwie TIGER
9 luty 2004 W Urzędzie Patentowym RP Spółka Gellwe zgłasza bez wiedzy Dariusza  Michalczewskiego ps. „Tiger” w swoim imieniu znak towarowy słowno-graficzny ENERGY DRINK TIGER (nr zgłoszenia Z.276020) zawierający reprodukcję podpisu Dariusza Michalczewskiego pseudonimem„TIGER”
czerwiec – sierpień 2004 Telewizyjna kampania reklamowa napoju TIGER oparta na osobie Dariusza Michalczewskiego ps. „TIGER w 3 miesiącach po launchu zachwiał pozycją globalnego lidera” [RedBulla]
8 listopada 2004 Gellwe bez wiedzy Dariusza Michalczewskiego ps. „Tiger” zgłasza w Urzędzie Patentowym RP w swoim imieniu znak towarowy słowno-graficzny TIGER ENERGY DRINK (nr zgłoszeniaZ.287498),
1 czerwca 2005 Dariusz Michalczewski ps. „Tiger” oficjalnie ogłasza zakończenie kariery sportowej.
1 lipca 2005 Gellwe i Dariusz Michalczewski ps. „Tiger” zawierają drugą umowę promocyjną; „umowa zostaje zawarta na 50 lat z opcją jednostronnego przedłużenia jej przez Gellwe na kolejne 50 lat, rozwiązanie umowy jest możliwe tylko w przypadku gdyby Gellwe nie płaciło regularnie prowizji Dariuszowi Michalczewskiemu za korzystanie z jego praw”; doprecyzowanie postanowień umowy z 2003r.; przedmiotem umowy jest nadal wykorzystanie znaku towarowego TIGER, pseudonimu „TIGER” i wizerunku Dariusza Michalczewskiego na opakowaniach napojów energetyzujących.
marzec 2006 Gellwe bez wiedzy Dariusza Michalczewskiego ps. „Tiger” zgłasza w Urzędzie Patentowym RP w swoim imieniu kolejny znak TIGER ENERGY DRINK (nr zgłoszenia Z.308215).
maj / czerwiec 2006 Powstaje grafika znaku towarowego „Power is back!”
30 czerwca 2006 Gellwe po raz kolejny bez wiedzy Dariusza Michalczewskiego ps. „Tiger” zgłasza na swoją rzecz w Urzędzie Patentowym RP znak słowno-graficzny tj. TIGER ENERGY DRINK Power is back! (nr zgłoszenia Z.312655).
22 listopada 2007 Gellwe zleca dokonanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego „Power is back!” (CTM 006460372) na rzecz Dariusza Michalczewskiego ps. „Tiger”.
9 maja 2008 FoodCare (dawniej Gellwe) nabywa znak towarowy TIGER VIT (R.130719) od Spółki Krüger celem uniknięcia sporu o znak towarowy TIGER.
4 września 2008 FoodCare (dawniej Gellwe) sprzedaje znak TIGER VIT Fundacji DARIUSZA MICHALCZEWSKIEGO ps. „Tiger”, aby nie było wątpliwości, że to Dariusz Michalczewski jest prawnym dysponentem wszelkich znaków z oznaczeniem TIGER.
2008 – 2009 Dariusz Michalczewski dowiaduje się, że FoodCare dokonał we wcześniejszych latach na swoją rzecz szeregu zgłoszeń znaków towarowych wykorzystujących oznaczenie TIGER, TYGRYS, T.G.R. wbrew jego woli i bez jego zgody. Powoduje to utratę zaufania do dotychczasowego partnera biznesowego.
grudzień 2008 Dariusz Michalczewski składa pozew przeciwko FoodCare w Sądzie Okręgowym w Krakowie, którego celem jest przeniesienie na D. Michalczewskiego wszelkich praw do znaków towarowych: słowno – graficznych ENERGY DRINK TIGER zarejestrowanych bez zgody Dariusza Michalczewskiego na rzecz FoodCare oraz znaków T.G.R. ENERGY DRINK zarejestrowanych w WIPO oraz OHIM, a także znaku towarowego słownego TYGRYS ENERGY DRINK zarejestrowanego w UP RP.
sierpień 2009 Fundacja składa wniosek o unieważnienie zarejestrowanego przez FoodCare znaku słowno- graficznego ENERGY DRINK TIGER(R.182583).
III/IV kwartał 2010 FoodCare wprowadza na rynek napój BLACK TIGER, a następnie odmawia zapłaty Darkowi Michalczewskiemu prowizji z tytułu umowy twierdząc bezpodstawnie, że działa w oparciu o własny znak towarowy, nie wykorzystując już wizerunku Dariusza TIGERA Michalczewskiego. Wygląd nowo wprowadzanego napoju BLACK TIGER jest zbliżony do wyglądu dotychczasowego napoju energetyzującego TIGER; „nowy” napój ma zostać odebrany przez konsumentów jako „kontynuacja klasycznego TIGERA”.
15 czerwca 2010 FoodCare nabywa znaki słowne BLACK TIGER (R.179222) i WILD TIGER (R.190486), ponieważ żaden ze zgłaszanych przez spółkę od 2004r. znaków towarowych z oznaczeniem TIGER (za wyjątkiem znaku o nr rejestracji R.182583, wykorzystującego reprodukcję podpisu D. Michalczewskiego) nie został zarejestrowany.
14 lipca 2010 FoodCare składa wniosek o wygaszenie znaku towarowego TIGER VIT (R.130719), postępowanie to ma doprowadzić do stwierdzenia wygaśnięcia należącego do Fundacji znaku towarowego TIGER VIT, który wcześniej FoodCare sam zbył Fundacji.
28 października 2010 W rezultacie licznych rażących naruszeń umowy dokonywanych przez FoodCare, w szczególności odmowy zapłaty wynagrodzenia (prowizji z umowy) Dariusz Michalczewski ps.”Tiger” i jego Fundacja rozwiązują umowę promocyjną z FoodCare z dnia 1 lipca 2005 r. FoodCare traci tym samym prawo do korzystania z oznaczenia TIGER.
Okres współpracy Dariusza TIGERA Michalczewskiego z Grupą Maspex Wadowice (MWS)
Okres Data Zdarzenie
2010-2015 grudzień / styczeń 2011 Dariusz Michalczewski i jego Fundacja podpisują nową umowę licencyjną z podmiotami należącymi do Grupy Maspex, i rozpoczyna się produkcja oraz dystrybucja napojów energetycznych z oznaczeniem TIGER przez nowego licencjobiorcę. Od tego momentu Spółka MWS Sp. z o. o. Sp. k. jest wyłącznym uprawnionym dystrybutorem produktów energetyzujących z oznaczeniem TIGER na terytorium RP.
5 stycznia 2011 Sąd Okręgowy w Krakowie na wniosek Dariusza Michalczewskiego ps.”Tiger” wydaje wobec FoodCare postanowienie o zakazie sprzedaży oraz reklamy produktów energetyzujących w opakowaniach zawierających jakiekolwiek oznaczenie z elementem TIGER – w szczególności BLACK TIGER i TIGER VIT.
25 stycznia 2011 FoodCare składa pozew przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy przeciwko spółkom z Grupy Maspex o zaniechanie produkcji, sprzedaży, reklamy i wprowadzania do obrotu produktów z wykorzystaniem słowa TIGER, w szczególności napojów energetyzujących oznaczonych nazwa Dariusz TIGER Michalczewski.
17 luty 2011 Sąd Okręgowy w Gdańsku na wniosek Fundacji wydaje wobec FoodCare postanowienie o zakazie produkcji, sprzedaży oraz reklamy produktów energetyzujących w opakowaniach zawierających jakiekolwiek oznaczenie z elementem TIGER – w szczególności BLACK TIGER i TIGERVIT.
maj 2011 FoodCare cofa pozew przeciwko spółkom z Grupy Maspex o zaniechanie produkcji, sprzedaży, reklamy i wprowadzania do obrotu produktów z wykorzystaniem słowa TIGER (25.01.2011). Sąd Okręgowy w Gdańsku umarza postępowanie w przedmiotowej sprawie.
21 lipiec 2011 FoodCare Sp. z o.o. wnosi pozew przeciwko Fundacji D. Michalczewskiego o zwrot kwoty ponad 800.000 zł tytułem wynagrodzenia zapłaconego przez FoodCare za korzystanie ze znaku towarowego lub korzystanie z wizerunku D. Michalczewskiego z uzasadnieniem, że od 22 czerwca 2009r. FoodCare nie korzystał ani ze znaku towarowego, ani z wizerunku D.Michalczewskiego.
21 września 2011 Sąd Okręgowy w Gdańsku wydaje postanowienie zakazujące FoodCare wykorzystywania reklamy z oznaczeniem TIGER i którym kolwiek z następujących elementów: „Power is Black”, hasłami „Power is back”, „Oryginalny smak w nowym opakowaniu”, „Podążaj za Czarnym Tygrysem” lub jakimkolwiek innym hasłem lub tekstem zawierającym frazę „czarny tygrys”.
styczeń 2012 Za nieprzestrzeganie orzeczonych zakazów (styczeń i luty 2011r.) Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy nakłada członków Zarządu spółki FoodCare grzywnę.
17 kwietnia 2012 Wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie oddalono w całości powództwo FoodCare zawierające żądanie zapłaty przez Fundację Darka Michalczewskiego tej Spółce kwoty ponad 400.000 złotych (pierwotnie FoodCare żądał zapłaty 800.000 zł) z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia. Sąd uznał powództwo FoodCare za niezasadne i uznał, że D. Michalczewski nie otrzymał nienależnego wynagrodzenia od tej Spółki.
12 listopada 2012 Sąd Apelacyjny w Krakowie oddala apelację FoodCare i utrzymuje w mocy orzeczenie z dnia 17 kwietnia 2012r. wydane na korzyść Fundacji, stwierdzając, że źródłem uprawnienia FoodCare do używania oznaczenia była umowa z Dariuszem Michalczewskim i jego Fundacją oraz FoodCare zgodził sie płacić prowizję, od każdego swojego produktu oznaczonego słowem TIGER w dowolnej postaci.
kwiecień 2013 Sąd Rejonowy w Gdyni, VII Wydział Cywilny nakłada na członków Zarządu FoodCare grzywnę z zamianą na areszt na wypadek jej niezapłacenia w terminie w związku z niewykonaniem przez FoodCare postanowienia z 17 lutego 2011r. polegającego m. in. na zakazie produkcji, sprzedaży i reklamy produktów energetyzujących w opakowaniach zawierających oznaczenie TIGER.
24 września 2013 Sąd Okręgowy w Krakowie zasądza od FoodCare na rzecz Fundacji Darka Michalczewskiego kwotę ponad 10 mln złotych z tytułu nieuiszczonego wynagrodzenia za okres trwania umowy promocyjnej.
2 październik 2013 Dariusz Michalczewski składa pozew do Sądu Okręgowego w Krakowie o zapłatę ponad 21 mln złotych z tytułu nieuprawnionego korzystania przez FoodCare z oznaczenia TIGER po rozwiązaniu umowy promocyjnej.
13 grudnia 2013 Sąd Najwyższy oddala skargę kasacyjną FoodCare od orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 listopada 2012 r. stwierdzając, że niewątpliwą intencją Stron było wykorzystanie popularności znanego sportowca Dariusza Michalczewskiego ps.”Tiger” i wykorzystanie zarejestrowanego na jego rzecz znaku towarowego, a zapłata prowizji należy się za każde opakowanie z użyciem słowa TIGER.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wydaje korzystny  wyrok zakazujący FoodCare produkcji, reklamy, sprzedaży i innych form wprowadzania do obrotu produktów energetyzujących w opakowaniach zawierających oznaczenie „BLACK TIGER”, „TIGER VIT” lub jakiekolwiek inne oznaczenie z elementem „TIGER” oraz nakazujący Foodcare wycofanie z obrotu produktów energetyzujących w ww. opakowaniach i złożenie stosownego oświadczenia z przeprosinami.

19 luty 2014 MWS składa pozew przeciwko FoodCare o zapłatę ponad 6 mln złotych z tytułu handlu produktami z oznaczeniem TIGER dokonywanego w okresie obowiązujących zakazów sądowych.
12 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie oddala apelację FoodCare i utrzymał w mocy orzeczenie z dnia 24 września 2013 r. wydane na korzyść Fundacji. FoodCare zapłacił Fundacji prawie 15 mln złotych (w tym odsetki) z tytułu nieuiszczenia wynagrodzenia z umowy promocyjnej.
grudzień 2014 MWS składa pozew przeciwko FoodCare o zapłatę ponad 47 mln złotych z tytułu odszkodowania za szkodę wynikającą z nieuprawnionego wykorzystania skojarzeń z marką TIGER i wykorzystania wartości tej marki dla celów marketingu napoju BLACK.
grudzień 2014 FoodCare Sp. z o.o. składa pozew przeciwko Spółce MWS Sp. z o.o. Sp. k. dotyczący zakazania używania w obrocie utworu w postaci oznaczenia „Power is back”.
26 czerwca 2015 Sąd Najwyższy odmawia FoodCare przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej dot. zapłaty na rzecz Fundacji prawie 15 mln złotych nieuiszczonego wynagrodzenia z umowy promocyjnej.
czerwiec 2015 Izba Odwoławcza EUIPO w sprawie z wniosku Dariusza Michalczewskiego ps.”Tiger” o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego T.G.R. ENERGY DRINK zgłoszonego w 2007 r. przez spółkę FoodCare potwierdza unieważnienie w całości wspólnotowego znaku towarowego CTM nr 5689237 T.G.R. ENERGY DRINK obciążając FoodCare kosztami postępowania.
lipiec 2015 MWS składa wnioski o unieważnienie praw ochronnych na znaki towarowe FoodCare: ENERGY DRINK TIGER (R.182583), BLACK TIGER (R.179222) oraz WILD TIGER(R.190486).
sierpień 2015 Urząd Patentowy RP unieważnia prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny ENERGY DRINK TIGER(R.182583), jako zarejestrowany przez FoodCare w złej wierze, bez wiedzy Dariusza Michalczewskiego ps.”Tiger” i wbrew umowie łączącej Fundację i FoodCare, a także podejmuje decyzje w sprawie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT oraz unieważnia prawa ochronne na znaki towarowe WILD TIGER i BLACK TIGER (decyzja Kolegium nie jest prawomocna).
8 października 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddala wnioski firmy FoodCare i utrzymuje w mocy wcześniejsze postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku zakazujące firmie FoodCare produkcji, sprzedaży i reklamy napojów energetycznych z oznaczeniem TIGER. Sąd Apelacyjny podtrzymuje także nałożony na FoodCare obowiązek udzielenia informacji o wielkości sprzedaży napojów z oznaczeniem TIGER po rozwiązaniu umowy. Sąd Apelacyjny przychyla się do wniosku Fundacji Równe Szanse o zawieszenie postępowania w związku z toczącym się postępowaniem przed Urzędem Patentowym.
listopad 2015 Sąd Okręgowy w Warszawie umarza wszczęte z powództwa FoodCare Sp. z o.o. w grudniu 2014r. postępowanie dotyczące oznaczenia „Power is back” z powodu cofnięcia przez FoodCare złożonego pozwu i nakazuje FoodCare zapłacić koszty postępowania.
wrzesień 2017 Prawomocne rozstrzygnięcie w przedmiocie oddalenia wniosku FoodCare o unieważnieniu wzoru wspólnotowego Fundacji ​ TIGER ENERGY DRINK- Power is back!
listopad 2017 Prawomocne rozstrzygnięcie w przedmiocie unieważnienia znaku TIGER ENERGY DRINK, zgłoszonego przez FoodCare w złej wierze.
marzec 2018 Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał korzystny wyrok dotyczący roszczeń o zakaz wprowadzania do obrotu i reklamy napojów energetycznych z oznaczeniem TIGER przez FoodCare, obowiązku publikacyjnego oraz przyznania kosztów procesu od FoodCare.
marzec 2018 Wniosek i przyznanie zaliczki od FoodCare na zastępcze ogłoszenie prasowe.
październik 2018 Decyzja UPRP o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak usługowy TIGER (na wniosek FoodCare).
12 grudzień 2018 Skarga kasacyjna ws. naruszenia przez FoodCare dóbr osobistych Dariusza Michalczewskiego ps. Tiger zostaje przyjęta przez Sąd Najwyższy do rozpoznania.
czerwiec 2019 Unieważnienie przez UPRP znaku TIGER ENERGY DRINK jako zgłoszonego przez FoodCare w złej wierze.
lipiec 2019 Stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT.

UPRP unieważnia jako zgłoszone w złej wierze dwa znaki polskie T.G.R. ENERGY DRINK w klasie 32 i 33

lipiec 2019 Pozew FoodCare o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego nakładającego na FoodCare obowiązek udzielenia informacji.
październik 2019 Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku ws. zakazu dla firmy FoodCare produkcji, sprzedaży i reklamy napojów energetycznych z oznaczeniem TIGER.
październik 2019 Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydaje postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania ws. zakazu dla firmy FoodCare produkcji, sprzedaży i reklamy napojów energetycznych z oznaczeniem TIGER.
październik 2019 Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu i reklamy napojów energetycznych z nazwą Tiger, reklamowania Black z wykorzystaniem nawiązań do elementów wykorzystanych dla napoju Tiger.
listopad 2019 Wniosek Fundacji o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak TIGER VIT.

Naczelny Sąd Administracyjny zawiesza postępowanie ws. znaku BLACK TIGER oraz WILD TIGER do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

styczeń 2020 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddala skargę Dariusza Michalczewskiego na wygaśnięcie prawa ochronnego na znak usługowy TIGER.
lipiec 2020 Postanowienie o wznowieniu postępowania przed UPRP w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak
TIGER VIT.
sierpień-wrzesień 2020 Postępowanie egzekucyjne wobec FoodCare w zw. z brakiem prawidłowego wykonania obowiązków zamieszczenia oświadczenia w prasie i na stronie www, zakończone uzyskaniem zaliczki na ogłoszenie i wykonaniem ogłoszenia prasowego w zastępstwie FoodCare.
23 październik 2020 Sąd Najwyższy odmawia w indywidualnej sprawie Dariusza
Michalczewskiego ochrony prawnej oznaczeniu TIGER uznając je w danych w okolicznościach sprawy za przydomek, który nie korzysta z ochrony przyznanej dobrom osobistym.
październik 2020 Korzystny dla Fundacji wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, potwierdzający bezprawność używania oznaczenia TIGER przez FoodCare po zakończeniu współpracy stron, jako czynów nieuczciwej konkurencji i nakazujący FoodCare złożenie oświadczeń.
3 marzec 2021 Dariusz Michalczewski ostatecznie wygrywa z firmą FoodCare w Sądzie Najwyższym – prawa do oznaczenia „TIGER” należały i nadal należą tylko do Michalczewskiego.

 

Legenda:

Okres kariery sportowej Dariusza TIGERA Michalczewskiego

Okres współpracy Dariusza TIGERA Michalczewskiego ze spółką FoodCare Sp. z o.o.

Okres współpracy Dariusza TIGERA Michalczewskiego z Grupą Maspex Wadowice (MWS)

SŁOWNICZEK

UŻYTE wyrazy/wyrażenia/nazwy oznaczają:

  1. Dariusz TIGER Michalczewski – urodzony w 1968r. w Gdańsku, polski bokser. Wielokrotny mistrz świata federacji WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej oraz mistrz Europy amatorów w kategorii półciężkiej. Niepokonany bokser utrzymujący mistrzowski pas nieprzerwanie przez kilkanaście lat. Powszechnie znany i rozpoznawalny pod pseudonimem sportowym (tzn. wywodzącym się z jego działalności sportowej) „TIGER”, posługujący się pseudonimem od wielu lat w prowadzonej działalności sportowej, gospodarczej i charytatywnej. Karierę sportową rozpoczął w wieku 12 lat. Jako amator odbył 150 walk bokserskich, z czego 139 zwyciężył, w tym 89 przez nokaut. Po ukończeniu kariery sportowej udziela się charytatywnie i społecznie, wspiera potrzebujące placówki w niezbędny sprzęt medyczny. Jest wolontariuszem Fundacji Hospicyjnej, w 2012r. otrzymał tytuł Honorowego Wolontariusza. Założyciel Fundacji „Równe Szanse” wspierającej młodych sportowców ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi lub z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej. Znany i lubiany celebryta. Aktualnie jest jurorem w programie telewizji Polsat „Super Dzieciak”.

  2. Fundacja „Równe Szanse” (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000160700) założona przez Dariusza Michalczewskiego w maju 2003r. w Gdańsku, której głównym celem poprawa warunków startu młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi lub z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej. Organizuje, finansuje oraz wpiera imprezy sportowe, kulturalne, działalność oświatową, wychowawczą i programy edukacyjne. Wspiera finansowo młodzieżowe sekcje bokserskie w kilku polskich miastach, jest fundatorem stypendiów dla młodych talentów bokserskich w Polsce. Upowszechnia kulturę fizyczna i sport wśród młodzieży. Aktualnie poprzez modernizację i rozbudowę zdewastowanego hotelu Rokowół znajdującego się w centrum miasta Słupsk współtworzy Ośrodek Przygotowań Przedolimpijskich.

  1. FoodCare Sp. z o.o. (dawniej Gellwe Sp. z o.o.) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000146008, polska firma z branży spożywczej, działająca w miejscowości Zabierzów (pod Krakowem). Firma działa na rynku polskim od 1984r. Produkuje desery tj.: ciasta w proszku, polewy, kremy, dodatki i przyprawy do pieczenia, dodatki żelujące i inne produkty sypkie (kakao, czekolada do picia, itp.). Najbardziej popularne produkty to: galaretki, budynie, napoje FRUGO. W 2008r. spółka Gellwe Sp. z o.o. zmieniła nazwę na FoodCare Sp. z o.o.

  1. MWS Sp. z o.o. Sp. k. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000342821, obecny dystrybutor napoju energetyzującego DARIUSZ TIGER MICHALCZEWSKI ENERGY DRINK. Jedna ze spółek Grupy Maspex Wadowice, jednej z największych firm w Europie Środkowo – Wschodniej w segmencie produktów spożywczych. Grupa Maspex to zdecydowany lider na rynku soków, nektarów i napojów bezalkoholowych oraz wiodący producent produktów instant oraz makaronów. Najpopularniejsze marki spółek z Grupy Maspex to: Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Puchatek, Ekland, DecoMorreno, Cremona, La Festa i Plusssz.

  1. UP – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, centralny organ administracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej.